Centrum Obsługi Klienta

Podanie danych jest wymagane do złożenia zgłoszenia, bez ich podania zgłoszenie nie zostanie przyjęte


Obsługa klienta

*222

z telefonu w sieci P4, w tym w ofercie Virgin Mobile

799 555 222

z telefonu innego operatoraOpłata jak za połączenie głosowe z numerem komórkowym w ofercie Virgin Mobile.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P4 Sp. z o. o. (dalej P4) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Wyznaczyliśmy w firmie Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności:

 • monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,
 • współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Z IOD możesz się skontaktować mailem lub listownie:

 • e-mail: iod@pomocplay.pl,
 • adres pocztowy: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Państwa dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem zgłoszenia będą przetwarzane w następujących celach:

 1. udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenie,
 2. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 3. archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez P4 działaniami realizowanymi w imieniu P4,
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym.

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować P4 do przetwarzania danych przez określny czas, 
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów P4 (administratora danych).

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 2. sprostowania danych, 
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez P4, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. lub na skrzynkę mailową iod@pomocplay.pl.

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.

Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

Platforma znajduje się na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nasz adres poczty elektronicznej to: ok@pomocplay.pl

Ładowanie