W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. (dalej „Operator”) uprzejmie informuje Abonentów Operatora (dalej „Abonenci”) iż:

 

 1. Operator samodzielnie nie stosuje środków zarządzania ruchem w Sieci, których celem jest optymalizacja jakości Usług Telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych w ramach mobilnego Internetu (dalej „usługa transmisji danych”) za wyjątkiem blokowania niedozwolonych treści zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 2. Operator jako tzw. operator wirtualny nie posiadający własnej Sieci Telekomunikacyjnej (MVNO) korzysta przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów, w tym przy świadczeniu usług transmisji danych, z Sieci Telekomunikacyjnej Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o. Usługi transmisji danych są dostępne dla Abonentów w zakresie technicznych możliwości Sieci Telekomunikacyjnej Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o. i ramach technicznych możliwości tej Sieci Telekomunikacyjnej.
 3. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, przy braku ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, dla stosowanych przez Operatora technologii została podana przez Operatora w obowiązujących Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych,  Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Oferta na Kartę lub w Regulaminach Promocji z której korzysta Abonent oraz na stronie www.virginmobile.pl w zakładce Regulaminy.
 4. Ponieważ Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. świadczy Usługi Telekomunikacyjne na rzecz swych Abonentów z użyciem Sieci Telekomunikacyjnej Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych i Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Oferta na Kartę, do pomiaru i organizacji ruchu, w tym prędkości usługi oraz limitów ilości danych w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora będą miały odpowiednio również zastosowanie postanowienia i procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu określone przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o.. Informacja na temat środków zarządzania ruchem stosowanych przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o., Operator zamieszcza poniżej w punkcie 11 i 12 niniejszej informacji.
 5. Abonenci korzystający z usługi dostępu do sieci Internet mają możliwość bieżącej kontroli stanu jednostek transmisji danych poprzez kontakt z Obsługa Klienta Operatora. Ponadto Abonenci mają możliwość takiej kontroli także za pośrednictwem strony internetowej www.virginmobile.pl. zakładka Regulaminy. W przypadku wyczerpania jednostek transmisji danych Operator niezwłocznie informuje Abonenta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pomocą informacji przesłanej na podany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej.
 6. Pakiet danych (limit ilości danych), jeśli Umowa go przewiduje, pozwala na korzystanie przez abonentów z usługi transmisji danych do wysokości limitu ilości danych określonego rozmiarami tego pakietu. Pakiety transmisji danych aktywowane są automatycznie lub na żądanie Abonenta. Sposób aktywacji pakietów określa Umowa lub właściwy Regulamin Promocji, w ramach której Abonent korzysta z usługi transmisji danych 
 7. Po wykorzystaniu całego pakietu danych, w zależności od warunków Umowy lub właściwy Regulaminu Promocji, w ramach której Abonent korzysta z usługi transmisji danych:

następuje ograniczenie prędkości transmisji danych do poziomu określonego w Umowie lub właściwym Regulaminie Promocji, w ramach której Abonent korzysta z usługi transmisji danych lub następuje naliczanie dodatkowych opłat za transmisję danych zgodnie z Cennikiem taryfy zgodnie z Umową zawarta przez Abonenta.

 1. Zasięg Sieci na terenie Polski jest dostępny powyżej w treści niniejszej informacji.
 2. Informacja o czynnikach mających wpływ na prędkość transmisji danych 

(w szczególności informacje dotyczące transmisji w czasie rzeczywistym oraz wskaźników opóźnienia i przepustowości) w Sieci telekomunikacyjnej Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o., Operator zamieszcza poniżej w punkcie 12 niniejszej informacji. Pozostałe informacje na ten temat prezentowane są przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o. na stronie www.play.pl.

 1. Abonentom, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora, w tym stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności przy wykonywaniu usługi transmisji danych, przysługi ja środki ochrony w postaci złożenia reklamacji w postępowaniu reklamacyjnym, a w wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przez Operatora na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa. Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o. stosuje procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczące wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych prezentowane są na stronie www.play.pl. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o. może stosować środki zarządzania ruchem oparte o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług. Procedury i środki opisane powyżej nie powinny wpływać negatywnie na jakość usług dostępu do Internetu oraz prywatność użytkowników końcowych. Środki, które może stosować Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o. w odniesieniu do usługi dostępu do Internetu, nie są dyskryminacyjne i mają na celu optymalizację ogólnej jakości transmisji.

Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o. może stosować szczególne środki zarządzania ruchem wykraczające poza środki określone powyżej, w przypadkach, w których jest to konieczne, aby:

a) zapewnić zgodność z przepisami prawa, którym podlega Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o., jak również z dotyczącymi Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o. orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych;

b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników, w szczególności:

c) wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych;

d) przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci Telekomunikacyjnej, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych.

e) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci (w takim przypadku równoważne rodzaje transferu danych są traktowane jednakowo).

Szczególne środki zarządzania ruchem stosowane są wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych powyżej i mogą wiązać się z pogorszeniem parametrów jakości usługi dostępu do Internetu

Prędkość usługi dostępu do Internetu:

·          8-32 kbit/s – zazwyczaj umożliwia oglądanie nieskomplikowanych, przeważnie tekstowych stron internetowych zawierających małą ilość danych, pobieranie wiadomości e-mail o małych wielkościach, wymianę informacji tekstowej przy pomocy komunikatora, przy czym wszystkie wyżej wymienione aktywności mogą być czasochłonne, a ich jednoczesna realizacja utrudniona;

·          1-2 Mbit/s – pozwala zasadniczo na korzystanie z większości aplikacji i serwisów w dostępie do Internetu w tym np. oglądanie wideo w średniej jakości, z wyłączeniem danych przygotowanych z przeznaczeniem dla wyższych prędkości transmisji danych takich jak materiały wideo w wysokiej jakości czy treści nadawane na żywo;

·          5-8 Mbit/s – umożliwia elastyczne korzystanie ze zdecydowanej większości funkcjonalności aplikacji i serwisów w dostępie do Internetu, w tym np. pobierania materiałów wideo o wysokiej jakości, z zastrzeżeniem usług, które wymagają szczególnie wysokiej prędkości transmisji danych (np. materiały wideo o bardzo wysokiej rozdzielczości lub liczbie klatek na sekundę).

Podane wyżej informacje to dane orientacyjne, mogą ulegać zmianie w zależności od rodzaju usługi oraz wraz z rozwojem technologii i standardów.

Pozostałe parametry jakości usługi dostępu do Internetu takie jak np. opóźnienie i jego zmienność (tzw. jitter) mają istotny wpływ w szczególności na aplikacje realizujące telefonię IP, wideokonferencje oraz gry interaktywne.

Operator wskazuje, że 1 GB transmisji danych szacunkowo wystarcza na 100 minut pobierania pliku wideo w rozdzielczości 480p z prędkością 1,3 Mbit/s albo 40 minut pobierania pliku wideo w rozdzielczości 720p z prędkością 3,3 Mbit/s albo 7 godzin pobierania plików audio w formacie mp3. Podane wyżej informacje to dane orientacyjne, mogą ulegać zmianie w zależności od rodzaju usługi (w tym m.in. stosowanego poziomu kompresji plików) oraz wraz z rozwojem technologii i standardów.

Szacunkowa maksymalna prędkość przesyłania danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii  wynosi 50 Mbit/s dla danych pobieranych i 10 Mbit/s dla danych wysyłanych. 

Na możliwą do osiągnięcia w danym momencie prędkość wymiany danych wpływają m.in. następujące warunki: technologia przesyłania danych, z której w danym momencie korzysta użytkownik końcowy, aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej (odległość od stacji bazowej, tłumienie sygnału przez fizyczne przeszkody), maksymalna prędkość, rodzaj technologii i pasma radiowe (w tym możliwość ich agregacji) obsługiwane przez urządzenie użytkownika końcowego oraz warunki atmosferyczne, jak również liczba, rodzaj, przeznaczenie i zachowanie jednocześnie wykorzystywanych funkcjonalności aplikacji, serwisów oraz urządzeń (w tym aplikacji obniżających prędkość transmisji takich jak programy antywirusowe lub programy typu firewall). Osiągnięcie szacunkowej maksymalnej prędkości wymaga korzystania z transmisji danych w technologii LTE (lub bardziej zaawansowanej, jeżeli jest oferowana przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o. i może nie być możliwe poza własną infrastrukturalnie Siecią Telekomunikacyjną Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego P4 Sp. z o.o.

Z uwagi na powyższe, w wielu przypadkach osiągnięcie szacunkowej prędkości maksymalnej może nie być możliwe.

Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o. może świadczyć usługi inne niż usługa dostępu do Internetu, które mogą wpłynąć na jakość usługi dostępu do Internetu z uwagi na korzystanie przez te usługi z tych samych zasobów Sieci Telekomunikacyjnej. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny P4 Sp. z o.o. jest przy tym zobowiązany do zapewnienia, aby przepustowość Sieci Telekomunikacyjnej była wystarczająca do świadczenia tych usług oprócz usług dostępu do Internetu i żeby świadczenie usług innych niż transmisja danych nie wpływała na ogólną jakość usługi dostępu do Internetu. Korzystanie z usługi innej niż usługa dostępu do Internetu przez danego użytkownika końcowego w wielu przypadkach będzie skutkowało pogorszeniem parametrów usługi dostępu do Internetu. 


Definicje i pojęcia użyte w niniejszej informacji mają znaczeni nadane jej przez użyte w obowiązujących Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. na rzecz Klientów Abonamentowych, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Oferta na Kartę 

Ładowanie

Witaj na stronie Virgin Mobile.

Chcieliśmy Cię poinformować, że nasze serwisy używają pliki cookies. Oznacza to, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Będzie to skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowanie. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Ci maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o możliwości zmiany ustawień przeglądarki znajdziesz w Polityce cookies. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Oczywiście masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

OK